Uwaga! w dniach 6-7 lipiec nasz magazyn jest zamknięty. W tych dniach zamówienia nie będą wysyłane

Zwroty i wymiana towaru

 

1.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

1.1.    Z zastrzeżeniem pkt. 8.4. poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych Produktów, od w/w umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując numer zamówienia oraz datę zakupu.

  • 1.2.1.    W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 
  • 1.2.2.    Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail eshop@albipolska.pl

1.3.    Do oświadczenia Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób ten zakup udokumentować.

1.4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dn. 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży następujących Produktów: 

  • 1.4.1.    nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 1.4.2.    nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Klienta;
  • 1.4.3.    prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism;
  • 1.4.4.    treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym; Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie usługi cyfrowej, wraz z dokonaniem zakupu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia w/w usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od dnia zawarcia w/w umowy, i potwierdza, iż jest świadomy, że powyższe skutkuje utratą przez niego prawa do odstąpienia od w/w umowy.

1.5.    Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Toruńska 5, 30-056 Kraków

  • 1.5.1.    Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. 
  • 1.5.2.    Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta.

1.6.    Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi także poniesione przez Klienta Koszty Dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu. 

  • 1.6.1.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej. 
  • 1.6.2.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Jeżeli zwrot w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest możliwy, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

1.7.    Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów. 

1.8.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

1.9.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 

W górę