Zwroty i wymiana towaru

 

1.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży możesz pobrać tutaj.

(pamiętaj, aby dodać do przesyłki dokument pozwalający na weryfikację nadawcy)

 

1.1.    Z zastrzeżeniem pkt. 1.4. poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych Produktów, od w/w umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując numer zamówienia oraz datę zakupu.

 • 1.2.1.    W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 
 • 1.2.2.    Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail eshop@albipolska.pl

1.3.    Do oświadczenia Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób ten zakup udokumentować.

1.4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dn. 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży następujących Produktów: 

 • 1.4.1.    nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 1.4.2.    nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Klienta;
 • 1.4.3.    prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism;
 • 1.4.4.    treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym; Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie usługi cyfrowej, wraz z dokonaniem zakupu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia w/w usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od dnia zawarcia w/w umowy, i potwierdza, iż jest świadomy, że powyższe skutkuje utratą przez niego prawa do odstąpienia od w/w umowy. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie usługi cyfrowej, wraz z dokonaniem zakupu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia w/w usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od dnia zawarcia w/w umowy, i potwierdza, iż jest świadomy, że powyższe skutkuje utratą przez niego prawa do odstąpienia od w/w umowy.

1.5.    Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

 • 1.5.1.    Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. 
 • 1.5.2.    Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta, chyba że Klient skorzysta z opcji tzw. darmowych zwrotów InPost, zgodnie z poniższą instrukcją – wówczas koszt zwrotu Produktów pokrywa Sprzedawca:
 • 1. wejść na stronę  https://szybkiezwroty.pl/
  2. w rubryce "wyszukaj swój sklep" wybrać "Packeta Group" i "zwróć teraz"
  3. wybrać wielkość paczki
  4. wypełnić formularz zwrotu 
  5. w rubryce "numer zamówienia" wpisać 98739119
  6. wybrać opcję "zwracam paczkę"
  7. na podany numer telefonu przyjdzie kod, który czytelnie należy napisać na przesyłce (nie nakleja się żadnego listu przewozowego)
  8. umieścić przesyłkę w paczkomacie

1.6.    Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeśli klient nie skorzysta z opcji tzw. darmowych zwrotów InPost Sprzedawca zwróci Klientowi także poniesione przez Klienta Koszty przesyłki w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu. 

 • 1.6.1.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej. 
 • 1.6.2.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Jeżeli zwrot w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest możliwy, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

1.7.    Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów. 

1.8.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

1.9.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży możesz pobrać tutaj.

(pamiętaj, aby dodać do przesyłki dokument pozwalający na weryfikację nadawcy)

 

 

W górę