Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podmiotów korzystających ze Strony internetowej www.albipolska.pl (dalej „Użytkownicy”).

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest różny, w zależności od sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony. Polityka prywatności dotyczy wszelkich form i zakresów przetwarzania danych, tj. w związku z zakupem Towarów, Kontem Klienta, w celu wysłania Newslettera i komunikatów reklamowych, w związku z obsługą zapytań, zgłoszeń, skarg i reklamacji, jak również w związku z dodawaniem opinii i wizytą na Stronie.

Wszelkie wprowadzane przez Użytkownika dane, jeśli go identyfikują, lub mogą go identyfikować w zestawieniu z innymi danymi, podlegają niniejszym postanowieniom.

Administratorem danych osobowych jest Albi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Toruńska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222452, NIP: 6772242516, REGON: 356896414, kapitał zakładowy 50.000 zł, dalej jako „Administrator”.

Dane kontaktowe Administratora:

Albi Polska sp. z o.o.

ul. Toruńska 5

30-056 Kraków

e-mail: eshop@albipolska.pl

tel.: +48 663 888 313

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem wysyłając e-mail na wskazany adres, telefonując lub wysyłając pismo pocztą tradycyjną.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne dla korzystania z danej usługi, może uniemożliwić Użytkownikowi skorzystanie z niej.

 

Wszelkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Administrator dokłada szczególnych starań dla ich bezpiecznego przechowywania.

 

I. ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM KLIENTA

Dane Użytkowników posiadających Konto Klienta tj. dane podane w formularzu utworzenia Konta, dane podane w wyniku uzupełnienia Konta Klienta, historia Zamówień, historia płatności, opcje płatności, jak również adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii, są przetwarzane w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i obsłudze Konta Klienta, w tym usłudze zapamiętania danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, zawieranie umów sprzedaży na odległość przez zarejestrowanych Klientów, obsługa zamówień dokonywanych przez zarejestrowanych Klientów, prezentowanie historii Zamówień, obsługa reklamacji.  

B. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYSYŁANIA NEWSLETTERA I KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH

Dane przetwarzane w związku z wysyłką Newslettera i komunikatów reklamowych, tj. e-mail Użytkownika, są przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę. 

C. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ ZAPYTAŃ

Dane podane przez Użytkownika w związku z zapytaniem tj. dane wskazane przez Użytkownika przy okazji zapytania, co najmniej adres e-mail, są przetwarzane w celu obsługi prośby lub udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

W zakresie, w jakim dane te są przetwarzane po udzieleniu odpowiedzi, celem przetwarzania jest archiwizacja korespondencji na potrzeby możliwości wykazania jej treści w przyszłości.

D. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OPINII

Dane podane przez Użytkownika w związku z dodawaniem opinii, tj. dane wskazane przez Użytkownika przy okazji dodawania opinii o produkcie, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, są przetwarzane w celu zweryfikowania opinii pod kątem jej zgodności z przepisami prawa i zasadami określonymi w regulaminie sklepu Administratora, oraz ewentualnego udzielenia odpowiedzi na opinię.

W przypadku zweryfikowanych opinii Administrator przetwarza także dane identyfikacyjne dotyczące złożonego przez Użytkownika zamówienia.

W zakresie, w jakim dane te są przetwarzane po udzieleniu odpowiedzi na opinię, celem przetwarzania jest archiwizacja korespondencji na potrzeby możliwości wykazania jej treści w przyszłości.

E. ODWIEDZENIE STRONY SKLEPU

Dane Użytkownika w związku z odwiedzeniem strony internetowej Administratora, tj. identyfikator Użytkownika, adres IP, pliki cookies, strona przychodząca (strona, z której Użytkownik trafił na stronę Administratora), data i godzina dostępu, dane o przeglądarce i systemie operacyjnym Użytkownika, są przetwarzane w celu optymalizacji wyświetlania, działania serwisu, zapewnienia ochrony przed cyberatakami, poprawy funkcjonowania serwisu.

 

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM KLIENTA

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Strony jest realizacja umowy zawartej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO– w zakresie danych zbieranych obligatoryjnie, oraz zgoda Użytkownika w zakresie danych, podawanych przez Użytkownika dobrowolnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁANIA NEWSLETTERA I KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu wysyłania Newslettera i komunikatów handlowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.

W zakresie, w jakim dane te są przetwarzane po wycofaniu przez Użytkownika zgody, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika związanymi z wysyłaniem Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

C. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ ZAPYTAŃ

Podstawą prawną przetwarzania danych osób zgłaszających zapytania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W zakresie w jakim dane te są przetwarzane po udzieleniu odpowiedzi podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

D. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OPINII

Podstawą prawną przetwarzania danych osób zgłaszających zapytania jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W zakresie w jakim dane te są przetwarzane po udzieleniu odpowiedzi podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

E. ODWIEDZENIE STRONY SKLEPU

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane innym podmiotom („Przetwarzającym”) wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów sprzedaży, oraz organom uprawnionym do uzyskania danych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z realizacją usług dane są przekazywane zewnętrznym podmiotom, w szczególności: firmom odpowiedzialnym za systemy informatyczne, zwłaszcza dostawcy oprogramowania PragueBest s.r.o. z siedzibą pod adresem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praga 8, ID: 257 70 438, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, konsultingowe, firmom przewozowym (w związku z dostawą Towarów), agencjom marketingowym. Lista wszystkich procesorów ALBI dostępna jest pod adresem: https://eshop.albi.cz/seznam-zpracovatelu-osobnich-udaju/.

Dane są przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie. Administrator dokłada wszelkich starań, aby podmioty, którym przekazywane są dane, zapewniały maksymalne bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne przekazywanych danych. W szczególności w umowie z Przetwarzającym Administrator zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszej Polityce prywatności zostały nałożone na Administratora. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Administratorze.

Za zgodą Użytkownika jego dane mogą zostać udostępnione także innym podmiotom, do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie nadto prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

IV. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM KLIENTA

Dane przetwarzane w związku z założeniem przez Użytkownika Konta Klienta są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasu rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora. Po tym czasie dane Użytkownika mogą być przetwarzane w przypadku, gdy do rozwiązania umowy doszło na skutek naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Konta, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora względem Użytkownika.  

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁANIA NEWSLETTERA I KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH

Dane przetwarzane w celu wysłania Newslettera i komunikatów reklamowych są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Po tym okresie dane mogą być przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w szczególności na potrzeby wykazania, że Użytkownik udzielił zgody na przesyłanie Newslettera, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

C. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ ZAPYTAŃ

Dane przetwarzane w związku z obsługą zapytań są przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane celem archiwizacji korespondencji dla  możliwości wykazania jej treści, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

D. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OPINII

Dane przetwarzane w związku z obsługą opinii są przetwarzane do czasu ich weryfikacji lub zakończenia procedury odwoławczej od decyzji Administratora w przedmiocie publikacji/odmowy publikacji/usunięcia/moderacji opinii lub udzielenia na nie odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane przez okres publikacji opinii, a także celem archiwizacji korespondencji dla  możliwości wykazania jej treści, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

E. ODWIEDZENIE STRONY SKLEPU

Dane przetwarzane w związku z odwiedzeniem serwisu Administratora przetwarzane są przez czas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Administratora oraz przez okres 3 miesięcy po opuszczeniu w/w witryny .

 

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Administrator przetwarza dane Użytkowników w sposób przejrzysty i jasny. W odniesieniu do przetwarzania danych Użytkownik ma następujące prawa:

1.            prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2.            prawo do uzyskania kopii danych osobowych,

3.            prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

4.            prawo do usuwania swoich danych,

5.            prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.            prawo przenoszenia danych,

7.            prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

8.            prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie wszystkie z powyższych uprawnień przysługują Użytkownikowi bez jakichkolwiek ograniczeń. Niekiedy dane prawo może być czasowo wyłączone w zależności od rodzaju przetwarzanych danych oraz podstawy prawnej przetwarzania:

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONTEM KLIENTA

Po rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia danych, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest uzasadnione ze względu na nadrzędny interes Administratora, np. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika lub w związku z dochodzeniem roszczeń od Użytkownika z uwagi na naruszenie zasad korzystania z Konta.  

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁANIA NEWSLETTERA I KOMUNIKATÓW REKLAMOWYCH

Po wycofaniu zgody Użytkownik może domagać się usunięcia danych, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest uzasadnione ze względu na nadrzędny interes Administratora, np. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika.  

C. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ ZAPYTAŃ

Po uzyskaniu odpowiedzi Użytkownik może domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona ze względu na nadrzędny interes Administratora, np. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika.

D. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OPINII

Po usunięciu opinii, udzieleniu odpowiedzi lub wycofaniu zgody na przetwarzanie odpowiedzi Użytkownik może domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona ze względu na nadrzędny interes Administratora, np. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika.

E. ODWIEDZENIE STRONY SKLEPU

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawienia plików cookies w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki, w tym możliwość usunięcia plików cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować jednak trudności w korzystaniu z serwisu Administratora. Użytkownik może także korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe – wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki. Szerzej na temat Polityki cookies w pkt. IX poniżej i pod adresem: https://albipolska.pl/polityka-cookies/.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM/ UMOWNYM ORAZ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Strony, złożenia zamówienia, otrzymania odpowiedzi na pytanie, publikacji opinii czy zapisania się do Newslettera. We wszystkich tych przypadkach, w których Administrator prosi o zgodę na przetwarzanie danych, nieudzielenie zgody skutkować będzie nie przetwarzaniem danych w tym zakresie.

 

VII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 

Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zapobiegania nieupoważnionemu lub przypadkowemu dostępowi, zmianie, zniszczeniu lub utracie danych osobowych, nieautoryzowanym przekazom, wszelkiemu nieuprawnionemu przetwarzaniu lub innemu niewłaściwym wykorzystaniu danych osobowych. Administrator korzysta z nowoczesnych mechanizmów bezpieczeństwa i kontroli, aby zapewnić maksymalną ochronę danych. Gromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze, a dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione. Przekazanie danych podmiotom trzecim odbywa się w oparciu o umowy gwarantujące należyte ich przetwarzanie.

Usługodawca nie ma obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych.

 

IX. PLIKI COOKIES 

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania, zapamiętywania danych logowania i innych informacji, które zwiększają wygodę korzystania ze strony, korzystania z narzędzi analitycznych oraz działań marketingowych.

Plik cookie to mały plik tekstowy, wysyłany do urządzenia końcowego (komputera, smartfona, tabletu) Użytkownika, aby go zidentyfikować, jak również poprawić lub przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Strony do jego osobistych preferencji. Niektóre z nich mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy (cookies własne), inne zaś przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Strona korzysta z tzw. cookies sesyjnych, tj. usuwanych po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, jak również z cookies stałych, tj. zachowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiających rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę.

Szczegóły na temat przetwarzanych plików cookies, podstaw prawnych przetwarzania, jak również sposobu wyrażenia zgody na ciasteczka oraz jej cofnięcia można w Polityce cookies dostępnej pod adresem: https://albipolska.pl/polityka-cookies/.

 

X. LOGI SERWERA 

Korzystanie ze Strony jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana. Zapytania takie są zapisywane w logach serwera, obejmujących m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informację o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, ani nie służą do identyfikacji Użytkowników, a jedynie stanowią materiał pomocniczy do administrowania Stroną. Ich zawartość nie jest dostępna dla podmiotów innych, niż upoważnione do administrowania serwerem.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Polityka prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 5.04.2024 i jest dostępna online na Stronie, w wersji do pobrania: Polityka prywatności.pdf

W przypadku, gdy niniejsza Polityka prywatności zostanie zaktualizowana, Użytkownicy posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani mailowo o zmianie. Pozostali Użytkownicy będą mogli zapoznać się ze zaktualizowaną Polityką prywatności na Stronie.

W górę