Regulamin sklepu internetowego Albi Polska

1. Definicje
1.1. Wskazanym poniżej oznaczeniom należy przypisywać w treści regulaminu wskazane poniżej znaczenie:
• 1.1.1. Sprzedawca – Albi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Toruńskiej 5, 30-056, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000222452, NIP 6772242516, REGON 356896414. Sprzedawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.
• 1.1.2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.albipolska.pl/.
• 1.1.3. Produkty – towary handlowe dystrybuowane przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w ramach Sklepu.
• 1.1.4. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w ramach Sklepu chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę zakupu Produktów.
• 1.1.5. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
• 1.1.6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, a także wpisanie numeru kodu rabatowego lub karty upominkowej.
• 1.1.7. Cena – cena Produktu wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT, lecz nie uwzględniająca Kosztów dostawy; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich innych zmian.
• 1.1.8. Koszty dostawy – opłata za dostawę Zamówienia na wskazany przez Klienta adres wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT ( w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe); Koszty dostawy widoczne są w Koszyku i mogą być sprawdzone przez Klienta przed złożeniem zamówienia.
• 1.1.9. Umowa Sprzedaży – Umowa zawierana przez Klienta i Sprzedawcę, na mocy której Sprzedawca sprzedaje Klientowi Produkty, a Klient te Produkty kupuje w zamian za zapłatę Ceny.
• 1.1.10. Dostawca Płatności OnLine – podmiot zajmujący się obsługą płatności OnLine; Klient przy dokonywaniu zamówienia ma możliwości wyboru jednego z Dostawców Płatności OnLine na platformie ComGate.
• 1.1.11. Realizacja Umowy Sprzedaży – dokonanie przez Kuriera dostawy zakupionych przez Klienta Produktów, na wskazany przez Klienta w Koszyku adres.
• 1.1.12. Kurier – podmiot zajmujący się dostawą Zamówienia na adres wskazany w Koszyku przez Klienta; Klient przy dokonywaniu zamówienia ma możliwości wyboru jednego z niżej wymienionych Kurierów: InPost, DPD, Przesyłkownia.pl, Poczta Polska.
• 1.1.13. Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi Klienta prowadzone przez Sprzedawcę telefonicznie pod numerem: +48 663 888 313 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 oraz elektronicznie pod adresem: eshop@albipolska.pl.
• 1.1.14. Opinia – zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniana w Sklepie przez Klienta recenzja dotycząca Produktu bądź przedstawiony w ramach dyskusji pogląd Klienta co do Produktu oferowanego w Sklepie, stanowiące własny, subiektywny pogląd Klienta do w/w treści.
• 1.1.15. Usługa hostingu – usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Klienta Sklepu oraz na jego żądanie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE („DSA”).
• 1.1.16. Moderacja – działania niezautomatyzowane, podejmowane przez Sprzedawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub niezgodnych z warunkami korzystania ze Sklepu. Moderacja polega na sprawdzaniu treści, zmienianiu ich treści, usuwaniu nielegalnych treści lub konta użytkownika.
• 1.1.17. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.


2. Sklep
2.1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
• 2.1.1. Przeglądarka internetowa, włączona obsługa plików cookies.
2.2. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
2.3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Klienta jakichkolwiek treści bezprawnych.
2.4. Sprzedawca nie odpowiada za problemy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z przyczyn niedotyczących Sprzedawcy, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych.
2.5. Sprzedawca jest uprawniony do zmian i modyfikacji Sklepu i jego funkcjonalności, dążąc do poprawy jej funkcjonowania.
2.6. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.


3. Złożenie zamówienia przez Klienta
3.1. Klient może składać Zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.
3.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
3.3. Lista towarów na stronie Sklepu jest katalogiem najczęściej dostarczanych przez Sklep Produktów. Ich dostępność każdorazowo potwierdzana będzie po weryfikacji zamówienia.
3.4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkty, które chce zakupić od Sprzedawcy, i dodaje je do Koszyka. Następnie wypełnia dostępny w Koszyku formularz zamówienia.
• 3.4.1. W sekcji „Zobacz Koszyk” Klient ma możliwość podglądu wybranych Produktów oraz możliwość zmiany ich ilości. Klient dysponujący kodem rabatowym lub kartą upominkową ma ponadto możliwość skorzystania z powyższych poprzez wpisanie ich w wyznaczone w tej sekcji miejsce o nazwie „Kod rabatowy lub kupon”.
• 3.4.1.1. Kody rabatowe posiadają̨ okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać́ z oferowanego rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
• 3.4.1.2. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
• 3.4.1.3. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych.
• 3.4.2. W sekcji „Wysyłka i płatność” Klient dokonuje wyboru Kuriera („Dostawa”) oraz Dostawcy Płatności OnLine („Płatność”).
• 3.4.2.1. Do ceny każdego zamówienia (sumy Cen Produktów wybranych w Koszyku) doliczone zostaną Koszty Dostawy, w zależności od wybranego przez Klienta Kuriera.
• 3.4.3. W sekcji „Szczegóły dostawy” Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia prawidłowymi i aktualnymi danymi, które są niezbędne do realizacji zamówienia (dane obligatoryjne), tj.:
• 3.4.3.1. adres e-mail,
• 3.4.3.2. imię,
• 3.4.3.3. nazwisko,
• 3.4.3.4. numer telefonu,
• 3.4.3.5. adres dostawy (ulica i nr, miasto, kod pocztowy),
• 3.4.3.6. w razie zaznaczenia opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” – również dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (NIP, firma, adres siedziby).
Klient może ponadto wskazać dodatkowe informacje w polu „Uwaga”, takie jak wskazówki dojazdu, numer klatki schodowej czy piętro (dane dobrowolne).
• 3.4.4. Do złożenia przez Klienta zamówienia niezbędne jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Poprzez zaznaczenie w formularzu zgody na niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z nim i akceptuje jego postanowienia, a jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.
• 3.4.5. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „Złóż zamówienie”, powodującego przesłanie zamówienia Klienta do Sprzedawcy. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
• 3.5. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są̨ w Sklepie.
• 3.6. W przypadku konieczności zmiany danych wskazanych w Formularzu, Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą na wskazany w pkt. 1.1.13 adres poczty elektronicznej lub pod wskazany tam numer telefonu.
• 3.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych wskazanych przez Klienta w drodze kontaktu telefonicznego lub elektronicznego – odpowiednio na numer telefonu / adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu.


4. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę – zawarcie Umowy Sprzedaży
4.1. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia (sekcja „Szczegóły dostawy”) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta.
4.2. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca przystępuje do skompletowania Produktów w nim wymienionych. O kolejności kompletowania zamówień decyduje kolejność złożenia ich przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
4.3. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
• 4.3.1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 3.4.5 powyżej.
• 4.3.2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej tego zamówienia.
• 4.3.3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta w sekcji „Szczegóły dostawy”.


5. Zasady płatności
5.1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności online:
• 5.1.1. płatność z góry kartą debetową/kredytową wydaną przez bank w Polsce (Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, MasterCard). W przypadku opłacenia zakupu z rachunku zagranicznego płatność może nie zostać dopasowana do zamówienia z powodu przelewów lub dodatkowych opłat. Może również nastąpić wzrost ceny zamówienia ze względu na wysokość opłat za przelew z rachunku zagranicznego.
• 5.1.2. płatność z góry szybkim przelewem elektronicznym (płatność online), BLIKiem
5.2. Płatności przy odbiorze.
5.3. W momencie przekazania Sprzedawcy przez Dostawcę Płatności OnLine potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone.


6. Realizacja Umowy Sprzedaży
6.1. Rozpoczęcie Realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie po przekazaniu Sprzedawcy potwierdzenia dokonania płatności lub uznaniu rachunku Sprzedawcy, o czym mowa w pkt. 5.3. powyżej.
6.2. Kilka zamówień złożonych przez jednego Klienta na fakturę VAT(NIP) i opłaconych z góry lub wysyłane za pobraniem, mogą zostać spakowane przez magazyn w jeden zbiorczy karton.
6.3. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Umową Sprzedaży za pośrednictwem Kuriera na terenie Polski. Dostarczenie Produktów poza terytorium Polski jest możliwe tylko po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na powyższe.
6.4. Orientacyjny czas nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia to 3-5 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż przed dokonaniem przez Klienta zapłaty, o której mowa w pkt. 5.43., chyba że Klient dokonał wyboru płatności przy odbiorze. W/w termin to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Kuriera. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
6.5. Sprzedawca nie realizuje dostaw w dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele, objęte ustawowym zakazem handlu. W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim,
dni nierealizowania dostaw, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację w Sklepie.
6.6. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Umową Sprzedaży, wraz z paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT (jeżeli Klient wybrał opcję, o której mowa w pkt. 3.4.3.6. powyżej).


7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca jako właściciel i administrator Sklepu świadczący usługi drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.
7.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie:
• 7.2.1. Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; dalej jako „RODO”),
• 7.2.2. zgody Klienta wyrażonej w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• 7.2.3. prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy związanego z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
7.4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu umożliwienia realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku niepodania danych zawarcie Umowy Sprzedaży nie będzie możliwe.
7.5. Klientowi przysługuje prawo do:
• 7.5.1. dostępu do swoich danych osobowych,
• 7.5.2. sprostowania swoich danych osobowych,
• 7.5.3. usunięcia swoich danych osobowych,
• 7.5.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• 7.5.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• 7.5.6. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
• 7.5.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 7.5, Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: eshop@albipolska.pl
7.7. W przypadku, gdyby Klient uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
7.8. Przetwarzając dane osobowe Klienta Sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
7.9. Dane Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko przez okres, w którym istniała będzie ku temu podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:
• 7.9.1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z Umową Sprzedaży przez którąkolwiek ze Stron, lub
• 7.9.2. Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
7.10. Sprzedawca może skorzystać z usług podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Przetwarzającym”), tylko za uprzednią ogólną pisemną zgodą Klienta. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, Sprzedawca poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Przetwarzającego, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
7.11. Klient wyraża zgodę na powierzenie udostępnionych Sprzedawcy danych Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży następującym Przetwarzającym:
• 7.11.1. ComGate – operator płatności OnLine: https://www.comgate.cz/cz
• 7.11.2. Firmy przewozowe obsługiwane przez: Przesylkownia.pl
7.12. W umowie z Przetwarzającym Sprzedawca zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszym Regulaminie zostały nałożone na Sprzedawcę. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
7.13. Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Sprzedawcy.


8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
8.1. Z zastrzeżeniem pkt. 8.4. poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych Produktów, od w/w umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując numer zamówienia oraz datę zakupu.
• 8.2.1. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
• 8.2.2. Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1.13. niniejszego Regulaminu.
8.3. Do oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2. powyżej, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób ten zakup udokumentować.
8.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dn. 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży następujących Produktów:
• 8.4.1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• 8.4.2. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Klienta;
• 8.4.3. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism;
• 8.4.4. treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy i potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie usługi cyfrowej, wraz z dokonaniem zakupu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia w/w usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od dnia zawarcia w/w umowy, i potwierdza, iż jest świadomy, że powyższe skutkuje utratą przez niego prawa do odstąpienia od w/w umowy.
8.5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1.1. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Produktów w formie treści cyfrowych innych aniżeli wskazane w pkt. 8.4.4. Konsument zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tych treści cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim.
• 8.5.1. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
• 8.5.2. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta, chyba że Klient skorzysta z opcji tzw. darmowych zwrotów InPost, zgodnie z poniższą instrukcją – wówczas koszt zwrotu Produktów pokrywa Sprzedawca:
1. wejść na stronę https://szybkiezwroty.pl/
2. w rubryce "wyszukaj swój sklep" wybrać "Packeta Group" i "zwróć teraz"
3. wybrać wielkość paczki
4. wypełnić formularz zwrotu
5. w rubryce "numer zamówienia" wpisać 98739119
6. wybrać opcję "zwracam paczkę"
7. na podany numer telefonu przyjdzie kod, który czytelnie należy napisać na przesyłce (nie nakleja się żadnego listu przewozowego)
8. umieścić przesyłkę w paczkomacie
8.6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeśli klient nie skorzysta z opcji tzw. darmowych zwrotów InPost, Sprzedawca zwróci Klientowi także poniesione przez Klienta Koszty przesyłki w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu.
• 8.6.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 8.6. powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
• 8.6.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Jeżeli zwrot w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest możliwy, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.
8.7. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
8.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.
8.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jako przedsiębiorca).


9. Reklamacje
9.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i ponosi on odpowiedzialność za ewentualne wady Produktów.
9.2. Klient przed dokonaniem odbioru Produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Kuriera. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów.
9.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację, przesyłając jej treść wraz z dowodem zakupu Produktu i zdjęciami Produktu na adres mailowy wskazany w pkt. 1.1.13 niniejszego Regulaminu.
9.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
• 9.4.1. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w Koszyku w sekcji „Szczegóły dostawy”, o której mowa w pkt. 3.4.3 niniejszego Regulaminu.
9.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli powyższe nie będzie możliwe – wedle decyzji Klienta Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę pieniężną w wysokości Ceny wadliwego Produktu oraz poniesionych przez niego w związku z jego zakupem Kosztów dostawy albo obniży Cenę Produktu albo wymieni Produkt na inne, dostępne w Sklepie Produkty o łącznej wartości w wysokości poniesionej przez Klienta Ceny zakupionego, wadliwego Produktu.
• 9.5.1. W przypadku konieczności zwrotu do Sprzedawcy wadliwego Produktu, Klient powinien odesłać Produkt zgodnie z poniższą instrukcją zwrotów InPost:
1. wejść na stronę https://szybkiezwroty.pl/
2. w rubryce "wyszukaj swój sklep" wybrać "Packeta Group" i "zwróć teraz"
3. wybrać wielkość paczki
4. wypełnić formularz zwrotu
5. w rubryce "numer zamówienia" wpisać 98739119
6. wybrać opcję "zwracam paczkę"
7. na podany numer telefonu przyjdzie kod, który czytelnie należy napisać na przesyłce (nie nakleja się żadnego listu przewozowego)
8. umieścić przesyłkę w paczkomacie
Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów
• 9.5.2. Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania zwracanego Produktu (Sprzedawca rekomenduje zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie od momentu doręczenia Klientowi Produktu do momentu doręczenia zwracanego Produktu do Sprzedawcy.
• 9.5.3. Klient ma prawo do zwrotu niezbędnych i uzasadnionych, a poniesionych w związku z dokonywaniem zwrotu Produktu kosztów, po uprzednim przedłożeniu Sprzedawcy dowodu ich poniesienia.
• 9.5.4. Zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i przesłaniu do Klienta informacji o sposobie załatwienia reklamacji przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeżeli nie jest to możliwe – na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
9.6. Sprzedawca zapewnia gwarancję na dostarczony Produkt przez okres 24 miesięcy.
• 9.6.1. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu doręczenia Produktu Klientowi.
• 9.6.2. Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonywanej przez Sprzedawcę naprawy gwarancyjnej Produktu. W razie wymiany w ramach naprawy gwarancyjnej Produktu lub jego części, okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg na nowo.
• 9.6.3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i inne Produktu, z wyjątkiem wad powstałych w wyniku:
• 9.6.3.1. nieprofesjonalnego i nieostrożnego używania Produktu,
• 9.6.3.2. używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• 9.6.3.3. uszkodzeń mechanicznych Produktu,
• 9.6.3.4. normalnego zużycia Produktu spowodowanego jego użytkowaniem.


10. Zasady dodawania i publikowania Opinii w Sklepie
10.1. Opinia może być wystawiona wyłącznie w języku polskim przez Klienta, który zaakceptuje Regulamin. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów na temat Produktów. Do wystawienia opinii nie jest konieczne nabycie Produktu w Sklepie. Sprzedawca weryfikuje i informuje innych użytkowników Sklepu czy publikowane Opinie pochodzą od Klientów, którzy nabyli Produkt w Sklepie (wówczas przy Opinii widnieje informacja „Zakup potwierdzony”) czy też nie (wówczas przy Opinii widnieje informacja „Niepotwierdzony zakup”). Autorzy Opinii ponoszą pełną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie Opinii.
10.2. Opinia składa się z części graficznej (ocena Produktu określana w gwiazdkach) i z części słownej. Każda Opinia jest oznaczona nazwą („Nickiem”) ustalonym przez Klienta. Jeżeli Klient nie ustalił Nicku, zostanie poproszony o jego wybranie w celu wystawienia Opinii. Opnie dodane przez Klienta zgodnie z Regulaminem nie zostaną usunięte. Klient nie ma możliwości edycji lub usunięcia wystawionej Opinii.
10.3. Opinie są widoczne dla wszystkich Klientów odwiedzających Sklep. Ponadto, treść Opinii może być też udostępniana podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Widoczna przy Produkcie ilość gwiazdek jest średnią arytmetyczną z wszystkich opublikowanych Opinii dla danego Produktu, z wyłączeniem Opinii co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w pkt. 10.7. poniżej. Kolejność Opinii jest wyświetlana zgodnie z datą ich wystawienia, tj. od najnowszych do najstarszych). Opinie nie są usuwane ze względu na upływ czasu.
10.4. W celu dodania Opinii w postaci recenzji Produktu Klient musi bądź uzupełnić formularz oceny zakupionego w Sklepie Produktu otrzymany na swój adres e-mail po dokonaniu tego zakupu bądź zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności Sklepu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w postaci adresu e-mail w celu kontaktu ze strony Sprzedawcy w przedmiocie dodanej przez Klienta Opinii i wypełnić formularz, który jest dostępny w zakładce „Recenzje” przy
danym Produkcie. Wypełnienie następujących pól formularza jest wymagane dla zamieszczenia Opinii:
10.4.1. liczba gwiazdek (część graficzna Opinii) - należy zaznaczyć gwiazdki według skali od 0,5 do 5,
10.4.2. Twoje imię – należy wskazać Nick ustalony przez Klienta,
10.4.3. Twój e-mail – adres e-mail Klienta
10.4.4. tekst oceny (część słowna Opinii – opinia powinna dotyczyć cech charakterystycznych, doświadczeń związanych z użytkowaniem lub funkcjonalności Produktu, ewentualnych propozycji jego ulepszenia).
Fakultatywnie w formularzu można wypełnić również pola: zalety (opis zalet Produktu), wady (opis wad Produktu).
Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości Opinii.
W celu opublikowania Opinii należy kliknąć przycisk: „Prześlij ocenę”.
10.5. W celu dodania Opinii w postaci zapytania/przedstawienia poglądu dotyczącego Produktu w ramach dyskusji Klient musi zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności Sklepu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w postaci adresu e-mail w celu kontaktu ze strony Sprzedawcy w przedmiocie dodanej przez Klienta Opinii, w tym w szczególności udzielenia odpowiedzi na w/w zapytanie oraz wypełnić formularz, który jest dostępny w zakładce „Dyskusja” przy danym Produkcie. Wypełnienie następujących pól formularza jest wymagane dla zamieszczenia Opinii:
10.5.1. Twoje pytanie – treść zapytania/poglądu dotyczącego Produktu w ramach dyskusji,
10.5.2. Twój e-mail – adres e-mail Klienta.
Fakultatywnie w formularzu Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy na wskazany w formularzu adres e-mail powiadomień dotyczących reakcji na dodaną przez siebie Opinię.
Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości Opinii.
W celu opublikowania Opinii należy kliknąć przycisk: „Prześlij”.
10.6. Opinia nadesłana przez Klienta zostanie opublikowana w Sklepie po weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Sklepie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii. Decyzja o umieszczaniu w Sklepie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania Opinii przez Klienta. O odrzuceniu opinii Klient jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania Opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia Opinii. Użytkownik ma możliwość odwołania się od w/w decyzji - pkt. 10.10.7. – 10.10.9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii w przypadku gdy:
10.7.1. Opinia nie jest opinią na temat Produktu lub nie jest w języku polskim,
10.7.2. Opinia dotyczy osób, zawiera dane kontaktowe lub osobowe,
10.7.3. przedmiotem Opinii jest inna opinia lub Opinia jest kopią innej opinii,
10.7.4. Opinia jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
10.7.5. Opinia narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
10.7.6. Opinia zawiera odnośniki do innych stron internetowych, blogów, a także reklam lub ofert sprzedaży podmiotów innych niż Sprzedawca, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
10.7.7. Opinia zawiera treści o charakterze spamu, w szczególności jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.
10.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści publikowane w Sklepie. Sprzedawca podejmuje niezwłoczne, odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści nielegalnych bądź niezgodnych z Regulaminem, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
10.9. Sprzedawca może dokonać moderacji Opinii umieszczanych przez Klientów z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron. O moderacji Opinii Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta, który zamieścił daną Opinię, o ile dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z w/w wraz z podaniem uzasadnienia. Użytkownik ma możliwość odwołania się od w/w decyzji o moderacji - pkt. 10.10.7. – 10.10.9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10.10. Użytkownik Sklepu, który uważa, że opublikowania w Sklepie Opinia stanowi treść nielegalną ma prawo do przekazania zgłoszenia dotyczącego tych treści Sprzedawcy.
10.10.1. Sprzedawca wyznaczył interaktywny punkt kontaktowy pod adresem e-mail info@albipolska.pl do przekazywania zgłoszeń dotyczących zamieszczenia treści nielegalnych w Sklepie („Punkt kontaktowy”). Punkt kontaktowy jest przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z użytkownikami Sklepu oraz właściwymi organami nadzorczymi, czyli komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.
10.10.2. O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Sprzedawca poinformuje nadawcę korespondencji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania tejże.
10.10.3. Zgłoszenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, powinno zawierać:
10.10.3.1. dokładną lokalizację w/w nielegalnej informacji (adres URL, ewentualnie dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnej treści),
10.10.3.2. powody, dla których zgłaszający uważa, że dana informacja stanowi nielegalną treść,
10.10.3.3. imię, nazwisko, adres e-mail zgłaszającego, z zastrzeżeniem, że w/w informacji nie wskazuje się jednak w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy informacji mających związek z przestępstwami związanymi z:
- niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych,
- wykorzystywaniem seksualnym,
- pornografią dziecięcą,
- nagabywaniem dzieci do celów seksualnych,
- podżeganiem, pomocnictwem i usiłowaniem w/w przestępstw,
10.10.3.4. oświadczenie o następującej treści: „oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia działam w dobrej wierze, oraz że posiadam uzasadnione przekonanie, iż zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe i kompletne”.
10.10.4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane, a następnie rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni.
10.10.5. Sprzedawca podejmuje decyzję co do treści stanowiącej przedmiot zgłoszenia w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności, a przed wydaniem decyzji może zwrócić się do autora, który umieścił treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
10.10.6. Sprzedawca ma prawo podjąć decyzję dotyczącą nałożenia sankcji co do treści umieszczonych przez użytkownika Sklepu (Klienta), w tym:
10.10.6.1. ograniczyć widoczność tychże treści,
10.10.6.2. usunąć te treści,
10.10.6.3. uniemożliwić dostęp do tychże treści,
10.10.6.4. zastosować modyfikacje do opublikowanej treści,
10.10.6.5. zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części dla użytkownika Sklepu, który opublikował nielegalne treści lub dopuścił się naruszenia zasad Regulaminu.
10.10.7. Od decyzji Sprzedawcy wydanej w sprawie zgłoszenia dotyczącego nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem treści przysługuje odwołanie. Termin do wniesienia odwołania od w/w decyzji wynosi 14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia decyzji. Odwołanie wnosi się w formie elektronicznej za pośrednictwem Punktu kontaktowego. Odwołanie powinno zawierać w szczególności:
10.10.7.1. precyzyjne wskazanie, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa,
10.10.7.2. szczegółowe uzasadnienie stanowiska,
10.10.7.3. wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.
10.10.8. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od jego otrzymania i informuje o powyższym rozstrzygnięciu osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.
10.10.9. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny, co oznacza że nie przysługuje od niej kolejne odwołanie.
10.11. W przypadku, gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.
10.12. Użytkownik publikujący Opinię udziela nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Sprzedawcę wszelkich treści zamieszczonych przez niego w Sklepie.
10.12.1. W ramach udzielonej licencji Sprzedawca otrzymuje prawo do:
10.12.1.1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
10.12.1.2. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
10.12.2. W ramach udzielonej licencji autor Opinii wyraża zgodę na:
10.12.2.1. wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach,
10.12.2.2. udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu (Opinii) lub jego części, wykorzystywanie utworu (Opinii) lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Produktów i Sklepu,
10.12.3. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Sprzedawcę, że:
10.12.3.1. Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy autora,
10.12.3.2. Opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich,
10.12.3.3. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń autor Opinii ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw,
10.12.3.4. Opinia nie narusza zasad opisanych w Regulaminie.
10.13. Rezygnacja z usługi zamieszczania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie.


11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
11.1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.2. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.


12. Postanowienia końcowe
12.1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych odpowiednich ustaw.
12.2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
12.3. Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
12.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Sklepie.
12.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z uzasadnionych przyczyn, takich jak w szczególności: usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla Klienta, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Klienta, modyfikacja treści cyfrowej w celu dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy i/lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca informuje o niej Klienta w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej sytuacji, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.


Zał. 1
Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Pobierz formularz: https://albipolska.pl/zwroty-i-wymiana-towaru/


Regulamin sklepu internetowego - archiwum

W górę