Uwaga! w dniach 6-7 lipiec nasz magazyn jest zamknięty. W tych dniach zamówienia nie będą wysyłane

Reklamacje

 

1. Reklamacje

 

1.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i ponosi on odpowiedzialność za ewentualne wady Produktów.


1.2. Klient przed dokonaniem odbioru Produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Kuriera. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów. 


1.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację, przesyłając jej treść wraz z dowodem zakupu Produktu i zdjęciami Produktu na adres mailowy eshop@albipolska.pl.


1.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

 

 • 1.4.1. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w Koszyku w sekcji „Szczegóły dostawy”, o której mowa w pkt. 3.4.3 niniejszego Regulaminu


1.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli powyższe nie będzie możliwe – wedle decyzji Klienta Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę pieniężną w wysokości Ceny wadliwego Produktu oraz poniesionych przez niego w związku z jego zakupem Kosztów dostawy albo obniży Cenę Produktu albo wymieni Produkt na inne, dostępne w Sklepie Produkty o łącznej wartości w wysokości poniesionej przez Klienta Ceny zakupionego, wadliwego Produktu.

 

 • 1.5.1. W przypadku konieczności zwrotu do Sprzedawcy wadliwego Produktu, Sprzedawca zamówi Kuriera, który odbierze wadliwy Produkt od Klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.
 • 1.5.2. Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania zwracanego Produktu (Sprzedawca rekomenduje zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie od momentu doręczenia Klientowi Produktu do momentu doręczenia zwracanego Produktu do Sprzedawcy.
 • 1.5.3. Klient ma prawo do zwrotu niezbędnych i uzasadnionych, a poniesionych w związku z dokonywaniem zwrotu Produktu kosztów, po uprzednim przedłożeniu Sprzedawcy dowodu ich poniesienia.
 • 1.5.4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po przesłaniu do Klienta informacji o sposobie załatwienia reklamacji przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeżeli nie jest to możliwe – na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


1.6. Sprzedawca zapewnia gwarancję na dostarczony Produkt przez okres 24 miesięcy.

 

 • 1.6.1. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu doręczenia Produktu Klientowi.
 • 1.6.2. Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonywanej przez Sprzedawcę naprawy  gwarancyjnej Produktu. W razie wymiany w ramach naprawy gwarancyjnej Produktu lub jego części, okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg na nowo.
 • 1.6.3.    Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i inne Produktu, z wyjątkiem wad powstałych w wyniku:
  • 1.6.3.1. nieprofesjonalnego i nieostrożnego używania Produktu,
  • 1.6.3.2. używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • 1.6.3.3. uszkodzeń mechanicznych Produktu,
  • 1.6.3.4. normalnego zużycia Produktu spowodowanego jego użytkowaniem.

 

2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

2.1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


2.2. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 

 

W górę