Reklamacje

 

1. Reklamacje

 

Formularz reklamacyjny możesz pobrać tutaj.

(pamiętaj, aby dodać do przesyłki dokument pozwalający na weryfikację nadawcy)

 

1.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i ponosi on odpowiedzialność za ewentualne wady Produktów.


1.2. Klient przed dokonaniem odbioru Produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Kuriera. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów. 


1.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację, przesyłając jej treść wraz z dowodem zakupu Produktu i zdjęciami Produktu na adres mailowy eshop@albipolska.pl.


1.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 • 1.4.1. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w Koszyku w sekcji „Szczegóły dostawy”, o której mowa w pkt. 3.4.3 Regulaminu


1.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli powyższe nie będzie możliwe – wedle decyzji Klienta Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę pieniężną w wysokości Ceny wadliwego Produktu oraz poniesionych przez niego w związku z jego zakupem Kosztów dostawy albo obniży Cenę Produktu albo wymieni Produkt na inne, dostępne w Sklepie Produkty o łącznej wartości w wysokości poniesionej przez Klienta Ceny zakupionego, wadliwego Produktu.

 

 • 1.5.1. W przypadku konieczności zwrotu do Sprzedawcy wadliwego Produktu, Klient powinien odesłać Produkt zgodnie z poniższą instrukcją zwrotów InPost:
 • 1. wejść na stronę  https://szybkiezwroty.pl/
  2. w rubryce "wyszukaj swój sklep" wybrać "Packeta Group" i "zwróć teraz"
  3. wybrać wielkość paczki
  4. wypełnić formularz zwrotu 
  5. w rubryce "numer zamówienia" wpisać 98739119
  6. wybrać opcję "zwracam paczkę"
  7. na podany numer telefonu przyjdzie kod, który czytelnie należy napisać na przesyłce (nie nakleja się żadnego listu przewozowego)
  8. umieścić przesyłkę w paczkomacie
 • Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.
 • 1.5.2. Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania zwracanego Produktu (Sprzedawca rekomenduje zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie od momentu doręczenia Klientowi Produktu do momentu doręczenia zwracanego Produktu do Sprzedawcy.
 • 1.5.3. Klient ma prawo do zwrotu niezbędnych i uzasadnionych, a poniesionych w związku z dokonywaniem zwrotu Produktu kosztów, po uprzednim przedłożeniu Sprzedawcy dowodu ich poniesienia.
 • 1.5.4. Zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i przesłaniu do Klienta informacji o sposobie załatwienia reklamacji przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeżeli nie jest to możliwe – na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


1.6. Sprzedawca zapewnia gwarancję na dostarczony Produkt przez okres 24 miesięcy.

 

 • 1.6.1. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu doręczenia Produktu Klientowi.
 • 1.6.2. Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonywanej przez Sprzedawcę naprawy  gwarancyjnej Produktu. W razie wymiany w ramach naprawy gwarancyjnej Produktu lub jego części, okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg na nowo.
 • 1.6.3.    Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i inne Produktu, z wyjątkiem wad powstałych w wyniku:
  • 1.6.3.1. nieprofesjonalnego i nieostrożnego używania Produktu,
  • 1.6.3.2. używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • 1.6.3.3. uszkodzeń mechanicznych Produktu,
  • 1.6.3.4. normalnego zużycia Produktu spowodowanego jego użytkowaniem.

 

2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

2.1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


2.2. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 

Formularz reklamacyjny możesz pobrać tutaj.

(pamiętaj, aby dodać do przesyłki dokument pozwalający na weryfikację nadawcy)

W górę